CEZA HUKUKU Avukat İlker Şahin

CEZA HUKUKU

Samsun CEZA HUKUKU Avukatı

 • Ceza Kanunun Amacı

 • Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.
 • Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir). Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Asliye Ceza Mahkemelerinde Hangi Davalar Görülür Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Mahkemelerin görevleri ise ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler göz önüne alınmadan kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur. Kanunlarda belirtilen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, asliye ceza mahkemelerinin genel olarak görevi üst sınırı 10 yıl olarak belirlenen suçlara ilişkin ceza davaları asliye ceza mahkemelerinde görüleceği belirtilebilir.

Ceza Davası Nedir?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda, soruşturmayı yürüten savcılık makamı tarafından iddianame düzenlenir, iddianamenin kabulü kararı ile kovuşturma aşamasına geçilmiş olur. Yani ceza davası açılmış olur. Ceza davalarında suçun konusuna, failin yaşına, kanunda öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarına göre Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri veya Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılama yapılır.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

 • Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Mahkemelerin görevleri ise ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler göz önüne alınmadan kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur. Kanunlarda belirtilen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, asliye ceza mahkemelerinin genel olarak görevi üst sınırı 10 yıl olarak belirlenen suçlara ilişkin ceza davaları asliye ceza mahkemelerinde görüleceği belirtilebilir. 

  Asliye Ceza Mahkemelerinde en çok aşağıdaki davalar görülür.

  • -Kasten Yaralama
  • -Taksirle yaralama 
  • -Cinsel Saldırı 
  • -Cinsel taciz 
  • -Reşit olmayanla cinsel ilişki 
  • -Hakaret
  • -Cumhurbaşkanına Hakaret
  • -Tehdit
  • -Şantaj
  • -İftira
  • -Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
  • -Konut dokunulmazlığının ihlali 
  • -Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
  • -Özel hayatın gizliliğini ihlal
  • -Kişisel verileri ele geçirme veya yayma
  • -Hırsızlık 
  • -Mala zarar verme
  • -Güveni kötüye kullanma
  • -Bedelsiz senedi kullanma 
  • -Basit dolandırıcılık (TCK md. 157)
  • -Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 
  • -Karşılıksız yararlanma 
  • -Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 
  • -Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
  • -Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi 
  • -Gürültüye neden olma 
  • -İmar kirliliğine neden olma 
  • -Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti 
  • -Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ,
  • -Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
  • -Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak ,
  • -Özel belgede sahtecilik, Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
  • -Açığa imzanın kötüye kullanılması 
  • -Suçu ve suçluyu övme
  • -Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
  • -Hayasızca hareketler ve müstehcenlik 
  • -Fuhuş 
  • -Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 
  • -Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 
  • -Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
  • -Tefecilik
  • -Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
  • -Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
  • -Görevi kötüye kullanma ve görevi yaptırmamak için direnme
  • -Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanma
  • -Suçu Bildirmeme, Suç üstlenme, suç uydurma ve suçluyu kayırma
  • -Yalan tanıklık, yalan yere yemin
  • -Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
  • -Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal 
  • -Cumhurbaşkanına hakaret
   • Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

    Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu davalar 5235 Sayılı kanunda düzenlenmiştir. Buna göre Ağır Ceza Mahkemeleri'nin bakmakla görevli olduğu davalar

    Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan;

    • -Yağma
    • -İrtikap
    • -Resmi belgede sahtecilik
    • -Nitelikli dolandırıcılık
    • -Hileli iflas
    • -Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar
    • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar. (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç bu suçlar Halkı Askerlikten Soğutma, Askerleri İtaatsizliğe Teşvik, Seferberlikle İlgili Görevin İhmali, Düşmandan Ünvan ve benzeri payeler kabulü, Askeri Yasak Bölgelere Girme Suçları Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülmektedir)
    • -12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar
    • -Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. ( Kasten öldürme, taksirle ölüme neden olma, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları, cezalarının niteliği itibariyle ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.)

    Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

    Google Haritalarda Görüntüle

20) Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar
21) Yağma Suçu ve Cezası
22) Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası