Avukat İlker Şahin - Samsun Mal Rejiminin Tasfiyesi Mal Paylaşım Avukatı

Avukat İlker ŞAHİN - Samsun Mal Rejiminin Tasfiyesi Mal Paylaşım Avukatı

Samsun Mal Rejiminin Tasfiyesi Mal Paylaşım Avukatı

Avukat İlker Şahin
Samsun Mal Rejiminin Tasfiyesi Mal Paylaşım Avukatı

Samsun Mal Rejimi Tasfiyesi Avukatı

Mal paylaşımı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra kural olarak evlilik içinde edinilmiş olan tüm malların paylaştırılması esasına dayanmaktadır. Eşler, evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malların paylaşımına ilişkin olarak kendi aralarında mal rejim türlerinden biri üzerinde anlaşarak sözleşme yapabilmektedirler. Eşlerin mal rejim türlerinden biri seçmemiş olmaları halinde yasal mal rejimi nikah tarihlerine göre belirlenecektir.

Mal paylaşımının türleri, çiftlerin nikah tarihine göre belirlenmektedir. 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen çiftlerin yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma iken 01.01.2002 öncesi yasal mal rejimi ise mal ayrılığı rejimine dahildir.

Mal Rejim Türleri Nelerdir?

2002 yılında yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre mal rejimleri şu şekildedir.

-Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
-Mal Ayrılığı Rejimi
-Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
-Mal Ortaklığı Rejimi

Eşler herhangi bir mal rejim sözleşmesini kararlaştırabilir. Ancak herhangi bir mal rejim sözleşmesi düzenlenmemiş ise eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. 

01.01.2002 Öncesi Yapılan Evliliklerde Geçerli Olan Mal Rejimi Tasfiyesi Nedir?

01.01.2002 tarihinden önce evlenen taraflar için uygulanacak olan yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimidir. Ancak bu tarihten önce evlenen ve bu tarih sonrasında da evlilikleri devam eden tarafları 01.01.2002 tarihinden önce edindikleri mallar için mal ayrılığı rejimine tabi iken, 01.01.2002 tarihinden sonra edindikleri mallar için edinilmiş mallara katılma rejibine tabidir. Tarafların evlendikleri tarih ve taşınır veya taşınmaz malı edindikleri tarih de önemli olacaktır.

01.01.2002 Tarihinden Sonra Yapılan Evliliklerde Geçerli Olan Mal Rejimi Tasfiyesi Nedir?

01.01.2002 tarihinden sonra evlenen taraflar aralarında anlaşarak Türk Medeni Kanunu'nda düzenenlenen mal rejimlerinden birini tercih etmemişler ise yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır. Taraflar aralarında imzalamış oldukları sözleşme ile yasal mal rejimi dışında kanunda sayılan diğer mal rejimlerinden birini tercih etmiş ancak bu sözleşmeden vazgeçtiği durumlar olabilmektedir. Tarafların tercih etmiş olduğu mal rejiminden vazgeçtikleri tarih, edinilmiş mallara katılma rejiminin başlangıç tarihidir.

Kişisel Mallar Nelerdir?

Kişisel mallar kanundan doğan kişisel mallar olabileceği gibi sözleşmeden doğan kişisel mallar da olabilir.

Kanuna göre kişisel mallar;
-Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya

Eşlerin giysileri, saati, çantası, spor alet ve malzemeleri, ziynet eşyası bunlara örnek verilebilir. Bunlar evlilik birliğinin başlangıcında mevcut olabileceği gibi karşılıksız olarak sonradan da edinilmiş olabilir. Hatta, karşılığı edinilmiş mallardan da ödenmiş olabilir. Ancak bu hâlde diğer eşin denkleştirme isteminde bulunması hakkı saklıdır.

-Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri

Eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminin başlangıcında sahip oldukları veya bu rejimin kurulmasından sonra miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği tüm malvarlığı değerleri kişisel mallardan sayılmıştır.

-Manevî tazminat alacakları

Eşin kişisel durumu göz önünde tutulmak suretiyle ödendiği, onun acı, üzüntü ve ızdırabı.sonucu tamamen kişisel nitelikteki zararlarının karşılığı olduğu göz önünde tutulmak suretiyle, manevi tazminat alacaklarının da kişisel mal olduğunu kabul etmiştir.

-Kişisel mallar yerine geçen değerler

Tüm kişisel malların herhangi bir şekilde el ya da şekil değiştirmesi hâlinde, onun yerine geçen ikame değerlerin de kişisel mal olacağı kabul edilmiştir. Bir malın tahrip edilmesi dolayısıyla elde edilen sigorta tazminatı veya sair tazminat ya da kamulaştırma karşılığı olarak ödenen meblağ buraya girer.

Taraflar bir malın kişisel mal olduğunu iddia ederse, bu iddiasını ispatla mükelleftir. Taraf iddiasını ispat edemediği takdirde mal edinilmiş mal olarak kabul edilecektir.

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır.
- Çalışmasının karşılığı olan edinimler

- Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurum ve kuruluşları veya personele yardım amacı ile kurulmuş sandık benzerlerinin yaptığı ödemeler de edinilmiş mallar arasında sayılmıştır. Bu anlamda olmak üzere Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, yardımlaşma sandıkları gibi sosyal güvenlik kurumlarınca bir eşe ödenen tazminatlar ya da bağlanan aylıklar buraya girer.

- Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

Bir eşin çalışma gücünü kaybetmesi nedeniyle ödenen tazminatlar sayılmıştır. Bu anlamda olmak üzere bir iş kazası ya da trafik kazası sonucu çalışma gücünü tamamen veya kısmen kaybeden eşe ödenen tazminatlar edinilmiş mallardan sayılacaktır.

- Kişisel mallarının gelirleri

Kişisel mallarının gelirleri de edinilmiş mallar arasında, sayılmıştır. Bu anlamda olmak üzere bir eşe miras yoluyla intikal eden ya da ikramiye olarak çıkan bir taşınmazın kira geliri, buraya dahildir.

- Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Bu anlamda olmak üzere edinilmiş bir malın bedel karşılığında elden çıkarılması hâlinde bu bedel; edinilmiş mal olan bir arsanın kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu edilmesi sonucu edinilen bağımsız bölümler buraya girer. Aynı şekilde edinilmiş bir malın hasara uğraması ya da yok olması hâlinde bunun için ödenen tazminatlar da edinilmiş mal sayılacaktır.

Samsun Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Mal Paylaşımı Davası Açma Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı

Mal paylaşımı davasında zamanaşımı süresi boşanma davası sonucunda verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Yani boşanma kararı verildikten ve karar kesinleştikten sonra 10 yıl içinde mal paylaşımı davası açmayan taraf, mal paylaşımına ilişkin dava açma hakkı düşecektir.
Evlilik eşlerden birinin ölümü ile sona ermişse mal rejimi tasfiyesine ilişkin dava adına zamanaşımı süresi de eşin ölümü tarihi ile başlayacaktır.
Eşler arasındaki mal rejimi, eşlerin başka bir mal rejimini tercih etmesiyle de sona ermektedir. Bu durumda eşlerin seçmiş olduğu yeni mal rejiminin seçildiği tarih itibariyle zamanaşımı süresi başlayacaktır

Mal Paylaşım Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme
Mal Paylaşım Davası Nerede Açılır?

Boşanma halinde eşler arasında görülecek mal paylaşımı davasına bakmaya, 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir. Aile Mahkemesi'nin kurulmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara Aile Mahkemesi Sıfatıyla bakmakla görevlidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Yetkili Mahkeme
-Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermiş ise, ölenin son ikametgahı mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmakla yetkilidir.
-Evlilik mahkemenin boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme mal rejiminin tasfiyesini, yani boşanma halinde mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.
-Yukarıdaki iki durum haricindeki diğer tüm hallerde davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.

Samsun Katılma Alacağı Davaları

Katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi sırasında doğan bir alacak hakkıdır. Katılma payı, her bir eşin, diğer eşin edinilmiş malvarlığı değeri üzerinde kanundan doğan hakkıdır. Katılma Payı ancak edinilmiş mallar üzerinde bulunan bir hak olup, kişisel mallar üzerinde böyle bir hak bulunmaz. Katılma alacağı hesaplaması yapılırken öncelikle artık değerin bulunması gerekmektedir. Her bir eşe ait edinilmiş malların toplam değerinden bu mallara ilişkin tüm borçların çıkarılması halinde geriye kalan miktara artık değer denir. Eşlerin bu artık değer üzerinde eşit hakları bulunmaktadır. Eşin edinilmiş malvarlığındaki artık değerinin yarısı, diğer eşin katılma alacağı hakkını oluşturur. 

Samsun Boşanma Mal Rejim Tasfiyesi Avukatı

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir. Avukatlık kanununa göre avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi, özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlayan kişidir.