Samsun Tüketici Hukuku Avukatı | Avukat İlker Şahin

Tüketici Hukuku

Samsun Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukukunun kapsamı, genel olarak tüketici hakları ile ilgili tüm konulardır. Tüketici hukukunun kapsamı, tüketiciyi koruma kanununda şu şekilde belirtilmiştir; Tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak Ekonomik çıkarlarını korumak Zararlarını tazmin etmek Çevresel tehlikelerden korumak Tüketicinin bilinçlenmesini ve aydınlanmasını sağlamak Tüketici hukuku, tüketicinin satın aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili oluşacak tüm uyuşmazlıkların çözüm yollarını da kapsamaktadır. Bu kapsamda; tüketiciye ve satıcıya düşen görevler, alım satım sözleşmeleri, taksitli satış ve tüketici kredileri gibi birçok konu, tüketici hukukunun kapsamına girmektedir.Tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince, il ve bazı ilçe merkezlerinde en az bir adet tüketici hakem heyeti oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. Tüketici hakem heyetinin görevi, tüketici işlemlerinden ya da tüketiciye yapılmış olan uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesidir. Tüketici hakem heyetlerine başvuru, şahsen veya vekil tayin edilen avukat tarafından posta yolu, elden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Heyete yapılacak sözlü başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru dilekçesi ile birlikte varsa deliller de heyete teslim edilmelidir.

Samsun Tüketici Hukuku Avukatı

Samsun tüketici hukuku avukatı,  tüketici hukukuyla ilgilenen Samsun avukatlarına verilen isimdir. Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulama alanının ve kapsamının belirlenmesi bakımından kimlerin tüketici olduğunun tespit edilmesi gerekir. Mal veya hizmeti alanın tüketici kabul edilmemesi halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulama alanı bulamayacaktır. Kanunda tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre alıcının gerçek veya tüzel kişi olmasına bakmaksızın kişisel ihtiyaç amacıyla alınmasını ya da yararlanılmış olması tüketici olmanın şartlarındandır. Kanuna göre kişisel amaç taşımaksızın ticari veya mesleki amaç için edinenler ya da yararlananlar tüketici olarak kabul edilmez.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici hakem heyetine başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.  İlçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir.

Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

2022 yılı için;

a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

2022 yılı için, 15.430 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz

Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır. Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir.

Tüketici Mahkemesi Nedir?

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi demektir. Tüketici işlemi ise mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi anlamına gelmektedir. Tüketici Mahkemesi tüketicilerin taraf olduğu davalara bakmakla görevli olan özel nitelikte, ilk derece mahkemesidir. Tüketici Mahkemesi'nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davalara bakmakla görevli mahkemedir. Göreve ilişkin düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olduğu için davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Tüketici hukuku, tüketici hakları konusunda düzenlemeler yapan bir hukuk dalıdır.

Tüketici hukukunun düzenlemeleri arasında, tüketicinin haklarının ihlal edildiği veya eksik verildiği tüm konular ve bu durumlarda uygulanacak usuller bulunmaktadır. Tüketici Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici Mahkemesi'nin Görevleri Nelerdir?

Tüketici mahkemesinde her uyuşmazlık için dava açılamaz. Uyuşmazlığın belirli bir parasal sınırı aşması gerekir. Yukarıda Tüketici Hakem Heyetleri'nin yetkisi altında bulunan uyuşmazlık sınırları belirlenmiştir. Uyuşmazlıklar bu parasal sınırlarının üzerindeyse Tüketici Mahkemesi'nde dava yoluna başvurulabilecektir. Uyuşmazlık tüketici mahkemesinin görev sınırlarının altındaysa öncelikle tüketici hakem heyetine başvurulmalıdır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Mahkemenin görev alanına ayrıca; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet ve bankacılık ile alım satım sözleşmeleri de girmektedir. Tüketici mahkemelerinde görülen çoğu tüketici hukuku davası, delillerin toplanması ve ispatı gibi konuları gerektirdiğinden, hukuki destek alınmasını gerektirebilmektedir. Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

Samsun Tüketici Davaları Nelerdir?

samsun_tuketici_davalari.webp (1498×936)

Tüketici mahkemesinin görevi konusundaki parasal sınırlar ve usuller 6502 sayılı yasanın 68. maddesinin verdiği yetkiyle çıkarılan tebliğlerle her yıl yenilenmektedir. Tüketici mahkemelerinin baktığı tüketici davaları oldukça fazla başlıkta gerçekleşmektedir. Bu davalardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

-Ayıplı hizmet ya da ayıplı mal gibi konulardan kaynaklanan davalar

-Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Paket tur ve tatil sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Kredi ve kredi kartlarından kaynaklanan davalar

-Tüketici işlemlerinden kaynaklı tapu ile ilgili davalar

-Promosyon başlıklı davalar

-Tüketici mahkemeleri bu davalara bakmadan önce, arabuluculuk müessesini zorunlu kılmaktadır. 

Samsun Tüketici Davaları'nda Arabuluculuk

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Ancak bazı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu uyuşmazlıklar -Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

-Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

-Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde açılan davalar

- 74 üncü maddede belirtilen üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması ile ilgili davalar

- Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar Tüketici Mahkemesi'nde Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüketici Mahkemesi'nde açılacak davalarda yetkili mahkeme 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 6. maddesindeki genel yetkili mahkeme olan davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca 6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabileceği düzenlenmiştir. Yani hem genel yetkili mahkeme olan davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi hem de tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

Samsun Tüketici Hukuku Avukatları

Samsun tüketici hukuku avukatları, tüketicinin korunması hakkında kanundan kaynaklanan başvuru ve davalara bakarlar. Tüketicilerin karşılaştıkları uyuşmazlıklarda Samsun tüketici avukatı, tüketici hakları avukatları, Samsun tüketici hukuku avukatı, tüketici avukatı, Samsun tüketici hakları, Samsun tüketici hakem heyeti nerededir gibi soruların sorulması muhtemeldir. Her tüketici uyuşmazlıklarında dava açılması mümkün değildir. Bu nedenle  satıcı karşısında zayıf konumda olan tüketicinin hakkına daha hızlı kavuşabilmesi için Tüketici Hakem Heyeti‘ne başvuru yolu da bulunmaktadır.  Ancak tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev alanına girecek uyuşmazlıklar miktar itibariyle sınırlandırılmıştır. Tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda parasal sınırlar her yıl için değişmektedir. Yukarıda tüketici hakem heyetine 2021 yılı için başvuru sınırları belirtilmiştir.

samsun_tuketici_avukati_1.webp (851×428)

1) Sıfır Km Satın Alınan Araçtaki Ayıptan Kaynaklanan Satılanın Ayıpsız Misli İle Değişimi ve Seçimlik Hak 
2) Fiil Ehliyetine Sahip Olmayıp Tüketici Kredisi Çekerek Menfaat Elde Etmek ve Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürerek İfadan Kaçınmak Hakkın Kötüye Kullanılmasıdır. 
3) Ayıplı Mal