Samsun Sigorta Hukuku Avukatı | Avukat İlker Şahin

Sigorta Hukuku

Samsun Sigorta Hukuku Avukatı

Sigorta Avukatı

Samsun Sigorta avukatları ise genel olarak Sigorta Davaları ile ilgilenen avukatlara verilen isimdir Samsun Sigorta Avukatı, Samsun'da görülen sigorta davaları alanlarında faaliyet gösteren avukatlara denir. Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir. Avukatlık kanununa göre avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi, özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlayan kişidir.İş tecrübesine veya bireysel yatkınlığına bağlı olarak herhangi bir hukuk alanında çalışmasını devam ettirme avukatın tercihidir. Bu nedenle sigorta avukatı olarak tabir edebileceğimiz avukat, sigorta hukukuna hakim olan ve bu alanda çalışmalar yürütmekte olan avukattır. Uzman bir sigorta avukatı ile davalarınızda temsil edilmek önerilir. Samsun Sigorta Avukatı ve Samsun Sigorta Avukatları genellikle Samsun'da görülen Sigorta davaları ile ilgili hizmet vermektedir. 

Sigorta Hukuku

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. İnsanların tüm varlıkları ve değerleri riziko adı verilen risk ve belirsizliklerin tehdidi altında olup her an zarar tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sigorta, belirli risklerin (riziko) meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan zararı karşılayarak geleceğin maddi açıdan daha belirli ve güvenli hale gelmesini sağlar. 
Sigorta Hukuku, genel olarak Türk Ticaret Kanunun içinde düzenlenmiş olup sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki ihtilaflar ve düzenlemeleri içermekte olan hukuk kurallarına denilmektedir. 

Sigorta İle İlgili Tanımlar

Poliçe; sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren ve ispata yarayan belgeye denilmektedir.Poliçe üzerinde sigorta şirketinin unvanı, adresi, sigortalının adı, riskle ilgili bilgiler, prim, sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri, sigorta koşulları yer alır.

Prim; Bir sigorta şirketinin organizasyonu altında bir araya gelen sigortalılar gelecekteki hasarları karşılamak ödedikleri ücrettir.

Hasar; Sigorta edilen riskin gördüğü zarara denilmektedir.

Sigorta Aracıları; Sigorta satışları sigorta şirketleri tarafından yapılmakla birlikte, genellikle  sigorta aracıları tarafından yapılır. Sigorta aracıları belli bir sigorta şirketine bağlı çalışan acenteler ve sigorta şirketlerinden bağımsız çalışan sigorta brokerleridir. Sigorta aracıları, sigorta müşterisini riskler ve buna uygun çözümler hakkında bilinçlendirir, prim ödemelerini, hasarların tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip eder, gerektiğinde hatırlatmada bulunur. Prim tahsil etme yetkisi bulunan acenteler, müşterilerden aldıkları primleri sigorta şirketine öderler. Bu hizmetlerine karşılık aracılar komisyon alırlar. 

Rücu; Eğer bir hasar üçüncü bir şahsın kusuru sonucu oluşmuşsa ve sigortalının o şahıstan tazminat talep etme hakkı veya daha başka hakları bulunuyorsa, halefiyet denilen hukuki ilke uyarınca bu haklar ödediği hasar oranında sigorta şirketine geçer. Sigorta şirketinin bu hakkını kullanarak kusurlu taraftan tazminat talep etmesine rücu adı verilir. 

Reasürans; Deprem gibi büyük felaketler sonucu ödenen hasarların sigorta şirketlerinin mali güçlerini aşan tutarlara ulaşması nedeniyle, sigortacılar da kendi üstlendikleri riskleri sigortalarlar. Bu yeniden sigortalama işlemine reasürans denir. Reasürans, uluslararası bir iştir. Bir sigorta şirketi, risklerini pek çok reasüröre devredebilir. Böylece, deprem gibi felaket boyutlarındaki riskler bile dünya çapında pek çok şirkete dağılarak ödenebilir hale gelir.

Sigorta Çeşitleri

Sağlık sigortası: Sigortalının, tıbbi masraflara maruz kalma riskinin tamamını veya bir kısmını kapsar. Sağlık sigortası, reçete, günlük klinik ve tıbbi muayeneler, cerrahi, hastalık veya yaralanma gibi beklenmedik durumlarla ilgili masrafları karşılar. 

Hayat sigortası: Sigortacı, sigortalı bir kişinin (genellikle poliçe sahibi) vefatı üzerine, belirlenen yararlanıcıya prim karşılığında bir miktar para veya fayda ödemeyi taahhüt eder.

Yaşlılık sigortası: Yaşlılık sigortası, sigortalı belirli bir yaşa ulaştığında sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayan primli ve zorunlu bir sosyal sigorta türüdür.

İşsizlik sigortası: İşsizlik sigortası, bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitirenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür. ülkemizde Mart 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış işsizlik sigortasının yasal dayanağı 4447 sayılı kanundur.

Trafik sigortası: Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer kara yolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir. Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince kara yoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Polis kontrollerinde araçlarda bulunması beklenen belgelerden biri, trafik sigortası poliçesidir. Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve kara yolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.

Trafik Sigortasında sigortalı kişi, Karayolları Trafik Kanunundaki tanım uyarınca işletendir. Türk hukukunda aracın işleteni araç sahibi olabileceği gibi uzun süreli kiralama yapan kişi gibi araç üzerinde önemli menfaati olan başka bir kişi de olabilir. İşleten kişi olan sigortalının adı poliçe üzerinde belirtilir. Trafik sigortası, zorunlu tarifeye bağlıdır. Teminat sınırı ve tavsiye niteliğindeki tarife primi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve yayımlanır. 2009 yılından itibaren teminatlar değil ama, ödenecek primler konusunda sigorta şirketleri serbest bırakılmıştır. Prim, aracın türü (otomobil, motosiklet, otobüs, vs.), ticari olup olmaması, kayıtlı olduğu il gibi bazı etkenlere bağlı olarak değişir. Normalde bir yıl süreyle düzenlenir, primi peşin ödenir. Trafik sigortası poliçesi, aynı zamanda makbuz yerine geçer. Trafik poliçesi ile birlikte verilmesi gereken trafik pulları ise, elektronik merkezi ortamda anlık takibin yapılabiliyor olması nedeniyle nisan 2011 tarihinden itibaren kalkmıştır. Sigortalanan dönemde meydana gelen hasarlar, bir sonraki yıl ödenecek primi etkileyecektir. Hasar meydana gelmemesi durumunda, bir sonraki dönem sigortasına hasarsızlık indirimi uygulanır. Bu indirim yıldan yıla artar. En yüksek indirim oranı %20'dir. Buna karşılık, hasar meydana gelmesi halinde, hasarlılık sürprimi uygulanır. %500'e kadar çıkabilir. Hasarsızlık ve hasarlılık bilgileri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin eski adı TRAMER olan adlı veri bankasında tutulmaktadır. Sigorta şirketleri, Trafik poliçesi düzenlerken SBM veritabanını kontrol ettiklerinden, önceki poliçenin farklı bir sigorta şirketinden düzenlenmiş olması halinde dahi hasarsızlık bilgileri aynı kalmaktadır. Hasarsızlık indirimi, sigortalı aracı değil, aracı işleten kişiyi takip eder. Ancak bu hak, ancak satılmış olan araç yerine aynı cins bir aracın iki ay içinde satın alınması koşuluyla verilir.

Zorunlu deprem sigortası: Zorunlu deprem sigortası, sistemi topraklarını yüzde 96’sı, nüfusunun 98’i aktif deprem bölgelerinde bulunan Türkiye tarafından geliştirilmiştir. Sistemi yönetme sorumluluğu ise Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) verilmiştir. Zorunlu deprem sigortası poliçesi depremin ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olabileceği hasarlara karşı konutları güvence altına alır. Zorunlu deprem sigortası, konutu depremde hasar gören ev sahiplerinin, ister oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, zararını en hızlı şekilde tazmin ederek yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

Kasko: Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar. Trafik sigortasının aksine, zorunlu değildir.

Ev Sigortası: Ev sigortası bir mülkiyet sigortası türüdür. Özel bir emlak ve konutu kapsar. Çeşitli kişisel sigorta korumalarını birleştiren bir sigorta poliçesidir. Barınma veya içinde bulunan mülküyle ilgili kayıpları içerebilecek çeşitli bireysel sigorta türlerini içerir. Ayrıca ev sigortası, doğal afetlere karşı finansal koruma sağlar. Standart bir ev sigortası poliçesi, içinde depolanan eşyalarla birlikte evin kendisini sigortalar.

Havacılık Sigortası: Havacılık sigortası bir sigorta türüdür. Özellikle uçağın operasyonuna ve havacılığın içerdiği risklere yöneliktir. Havacılık sigortası poliçeleri, diğer ulaşım alanlarından belirgin bir şekilde farklıdır. 

Seyahat Sigortası: Seyahat sigortası bir sigorta türüdür. Kişisel, mal ve sorumluluk sigortası unsurlarını içeren bir sigorta türüdür

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hukuki Hizmetler

– Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi

– Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili

– Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi

– Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi

– Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri

– Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi

– Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

– Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması