Samsun İcra Hukuku Avukatı | Avukat İlker Şahin

İcra Hukuku

Samsun İcra Hukuku Avukatı

İCRA HUKUKU 

Alacaklıların, devlet gücünün yardımı ile alacaklarına veya taleplerine kavuşmasını düzenleyen hukuk dalınan icra-iflas hukuku denilmektedir. Cebri icra hukuku veya takip hukuku olarak da bilinmektedir. İcra hukuku, borçlunun borcunu zamanında ödememesi veya hiç ödememesi halinde, alacaklının talebi halinde, icra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilerek alacağın İcra ve İflas Hukuku kapsamında tahsil edilmesini düzenlemektedir. 

SAMSUN İCRA TAKİBİ

1) İLAMLI İCRA TAKİBİ

(1) Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Hükmün bir nüshası da dosyasında saklanır.

(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır.

(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonundaki esas alınır.

İlamlı icrada, alacaklının elinde borçluya karşı alınmış olan bir ilam veya ilam niteliğinde belge bulunmaktadır. Borçlu kendisine icra dairesi tarafından verilen süre içinde ilam konusu borcu rızası ile yerine getirmezse ilam icra dairesi tarafından kanunda öngörüldüğü üzere yerine getirilecektir. 

Konusu para olan alacaklar ilamlı icra takibi ile takibe konulabildiği gibi, ilamsız icra takibi ile de takibe konulabilmektedir. Ancak konusu paradan başka bir şey olan icra takipleri için ilamsız takip yoluna başvurulamaz. 

İlamlı icrada yetkili icra dairesi ilamsız icradan farklıdır. Alacaklı Türkiye’deki herhangi bir yer icra dairesinde ilamlı icra takibi başlatabilir. İlamlı icra takibi başladıktan sonra yerleşim yeri değişen alacaklı ilamlı icra takibinin yeni yerleşim yerine havale edilmesini isteyebilir.

İlamlı icra takibi alacaklının elinde bulunan ilam ya da ilam niteliğindeki belgeyi icra dairesine vererek takip talebinde bulunması ile başlar. Takip, talebinde genel haciz yolundaki takip talebinde bulunan unsurlar ve ilamın veya ilam niteliğindeki belgenin tarihi, numarası ve özeti yer alır.

İcra müdürü, ilam ya da ilam niteliğindeki belgenin olup olmadığını re’sen inceler. İlam ya da ilam niteliğinde bir belgeye dayanmadan gönderilen icra emrine karşı borçlu süresiz şikayet hakkını kullanabilir. İlamlı icra talebini alan icra dairesi bir icra emri düzenler ve bunu borçluya gönderir.

İcra emri, ilamsız icra takibindeki ödeme emrine benzer ancak borçlu icra emrine itiraz edemez. Borçlu yalnızca bazı sebeplere dayanarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edebilir. İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa temsilcilerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri, hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yargılamanın yenilenmesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam edileceği yazar.

İcra emri ile borçluya, ilamda yazılı olan borcu icra emrinde belirtilen süre içinde ödemesi veya teslim etmesi gerektiği; aksi takdirde ilam hükmünün icra müdürü tarafından zorla yerine getirileceği ihtar edilir. Para ve teminat alacaklarında borcun yedi gün içinde ödenmesi ya da teminat verilmesi, teminat verilmezse ve icranın geri bırakılması kararı getirilmezse borçlunun bu süre içinde mal beyanında bulunması gerektiği aksi halde hapisle tazyik edileceği ihtarı yer almaktadır.

2) İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

Yalnız para ve teminat alacakları için ilamsız icra yolu düzenlenmiştir. Alacaklı, para veya teminat alacağı hakkında, daha önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmek zorunda kalmaksızın, para veya teminat alacağına kavuşmak için doğruca icra dairesine başvurup, bir ilamsız icra takibi yapabilir.

İlamsız icra yolu bir takip talebi ile başlar. Bu takip talebi üzerine icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlunun gönderilen bu ödeme emrine ilişkin 7 günlük bir itiraz hakkı bulunmaktadır. Eğer borç haklı bir nedene dayanmıyorsa ve yahut böyle bir borç hiç doğmamışsa borçluya kendisini korumak amacıyla borca itiraz etme hakkı tanınmıştır. Yedi gün içerisinde borçlu bu ödeme emrine itiraz ederse başlatılan icra takibi olduğu yerde durur. Borçlunun bu itirazı ortadan kaldırılıncaya kadar var olan takipte herhangi bir işlem yapılmaz.

İlamsız icra takibinde, alacaklının elinde bir ilam bulunmasına gerek olmadığı gibi alacaklının alacağının bir senede bağlı olması da şart değildir. Daha önce bir yargılama yapılmamış olduğu için borçlunun, kendisine karşı yürütülen ilamsız icra takibine itiraz ederek, takibin sonuçlanmasına engel olma hakkı mevcuttur.

İlamsız İcra Yolu da Genel Haciz Yolu ve Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Olmak Üzere ikiye ayrılır.

3) REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

Rehinli alacaklı, kural olarak doğrudan ilamlı veya ilamsız icra yoluna veya iflas yoluna başvuramaz. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip de ilamlı olabileceği gibi ilamsız takip de olabilir. 

SAMSUN İCRA AVUKATI ÇALIŞMA ALANLARI 

Samsun İcra Hukuku alanında, Samsun İcra Avukatı olarak vermiş olduğumuz hukuki hizmetler şu şekilde sayılabilir.

– Alacağın borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması

– Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması

– Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

– Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip davası açılması, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili

– İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması

- Araç Haczi Nasıl Kaldırılır?

Google Haritalar Konumunda Görüntüle