Samsun Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı | Deport Kaldırma, Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni | Avukat İlker Şahin

Samsun Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı | Deport Kaldırma, Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni

Samsun Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı | Deport Kaldırma, Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni Avukat İlker Sahin

Samsun Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı | Deport Kaldırma, Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni

Samsun Yabancılar Hukuku Avukatı 

Yabancılar Kanunu yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara yönelik sağlanacak hukuki korumanın neleri kapsadığını ve nasıl uygulanacağına dair usuli ve esasi hukuk kurallarını içermektedir.
Yabancılar Kanunu yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönme imkanı olmayan ve toplu bir şekilde kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı kapsar. 

Yabancılar Hukuku alanında çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir.

-Türkiye’de yaşayan yabancıların vatandaşlık başvurularının yapılması
-Türkiye’de bulunan yabancılara oturma izni alınması ve oturma sürelerin uzatılması
-Türkiye’deki yabancıların cezai sorumlulukları nedeniyle görülmekte olan davalar
-Yabancılara Türkiye’de çalışma izni alınması ve çalışma izin sürelerinin uzatılması
-Yabancı yatırımcılar için Türkiye’de şirket kurulması ve hukuki danışmanlık 
-Yabancıların Türkiye’de taşınmaz sahibi olması
-Yabancı ülke mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi işlemleri

Samsun Kimler Hakkında Deport (Sınırdışı) Kararı Verilebilir?

- 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
- Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
- Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
- Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
- Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
- Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
- İkamet izinleri iptal edilenler
- İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
- Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
- Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
- Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
- Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
-Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler. 
- Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar, Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Samsun Deport Kararı (Sınırdışı Etme) 

Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır. Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.
Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

Samsun Deport Kararını Kaldırma (Sınırdışı Etme Kararının Kaldırılması)

Sınır dışı etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında deport kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir. İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının deport avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Samsun İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararı Yasal yollarla gelmeyen yabancılara yönelik yaptırımlardan biri sınır dışı kararıdır. Sınır dışı kararı alınabilecekler  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) 54. maddesinde sayılmıştır. İdari gözetim kararı ise sınır dışı kararı ile sınır dışı edilmek üzere olan yabancılar hakkında verilen karara denilmektedir. İdari gözetim kararına karşı itiraz 7 günlük süre içinde Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır.

Samsun Geri Gönderme Merkezine Gönderme

Yabancı kişi Türkiye’ye giriş veya çıkış için uyması gereken hukuk kurallarını ihlal etmişse, oturma izni yoksa veya süresi dolmuşsa, kaçma ve kaybolma riski varsa ilgili valiliğin kararı ile kolluk birimleri bu kişiyi Geri Gönderme Merkezlerine gönderebilmektedir.
Kolluk birimleri, yabancıyı geri gönderme merkezine 48 saat içinde göndermektedir. Bu aşamadan sonra yabancı hakkında karar vermesi için valiliğe bildirim yapılması gerekmektedir. Sınır dışı kararı verilecek olanların değerlendirilmesi ve kararın verilmesi hakkında süre 48 saati geçemez, değerlendirme sonunda valilik karar vermektedir.
İdari gözetim amacıyla  geri gönderme merkezlerindeki yabancının buradaki süresi 6 ayı geçmemektedir. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde gerek görüldüğü takdirde yetkili makam tarafından en fazla altı ay daha uzatatılmaktadır. Bununla birlikte, idari gözetimin devamında zaruret olup olmadığını valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda idari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancıların idari gözetimini valilik sonlandırma yetkisine sahiptir. Bu yabancılar ise idari gözetime alternatif yükümlülükler ile karşılaşmaktadır.
 Bu yükümlülükler; Belirli adreste ikamet etme, Bildirimde bulunma, Aile temelli geri dönüş, Geri dönüş danışmanlığı, Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma Teminat Elektronik izleme şeklindedir.

Samsun Geri Gönderme Kararına İtiraz

Geri Gönderme Merkezi kararına karşı itiraz 7 Gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. 

Tahdit Kodları Nedir?


Tahdit kodu, yabancı hakkında bazı durumlarda yalnızca bilgilendirici bazı durumlarda ise yabancının ülkeye giriş yasağının veya deport sebebinin kaynağını belirten koda denir.

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:
V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)
V-69 (İkamet izni iptal edilenler)
V-70 (Sahte evlilik) V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)
V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)
V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)
V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)
V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)
V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)
V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)
V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)
V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)
V-145 (Gönüllü geri dönüş)
V-146 (Türk pasaportu şerhli)
V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)
V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)
V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)
V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)
V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)
V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)
V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)
V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)
V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)
G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)
G-34 (Sahtecilik)
G-42 (Uyuşturucu madde suçu)
G-43 (Kaçakçılık suçları)
G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)
G-58 (Öldürme suçları)
G-64 (Tehdit)
G-65 (Hırsızlık)
G-66 (Gasp yağma)
G-67 (Dolandırıcılık)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)
Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)
Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)
Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)
Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)
Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)
Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)
Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
Ç-117 (Kaçak çalışanlar)
Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)
Ç-138 (İnat yolcu)
Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen)
Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen)
Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar)
Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri)
Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar)
Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan)
Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen)
K (Kaçakçılıktan arananlar) N-82 (İstihzan kodu) N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası)
N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası)
N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası)
N-99 (İnterpol kodu)
N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası)
N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası)
N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası)
N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı)
N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası)
N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası)
N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası)
N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası)
N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı)
O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)
O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl)
O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl)

Samsun Tahdit Kodunu Kaldırma

Tahdit kodunun kaldırılması için İdare Mahkemesi'ne dava açılabilmektedir.